Privacyverklaring

/Privacyverklaring
Privacyverklaring 2018-05-26T10:18:44+00:00

Privacyverklaring van Ciel Annegarn

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • deelnemers aan opleidingen, trainingen en workshops
  • personen die zich aanmelden voor coaching
  • iedereen die contact met ons opneemt en teruggebeld of gemaild wil worden

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

  • van u, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt, belt of een contactformulier invult 
  • van uw werkgever, indien uw werkgever u aanmeldt voor een opleiding, training, workshop of coaching
  • van iemand anders die u op uw verzoek aanmeldt voor informatie, een opleiding, training of workshop

Welke persoonsgegevens verwerken wij

  • naam
  • adres- en woonplaatsgegevens
  • geboortedatum
  • geslacht
  • burgerlijke staat (alleen bij trainingen en coaching)
  • beroep of functie (alleen bij trainingen en coaching)
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij gegevens waaruit het volgende blijkt:

 • ras of etniciteit
 • politieke opvattingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging
 • het lidmaatschap van een vakbond
 • genetische gegevens
 • biometrische gegevens
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over seksueel gedrag of seksuele geaardheid

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zijn dit de grondslagen:

  • wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit de belastingwetgeving
  • uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst over een opleiding
  • uw toestemming
  • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering)
  • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

Als dat noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

  • interne verstrekkingen aan medewerkers
  • verstrekking van e-mailadressen aan het bedrijf dat de nieuwsbrief verzendt
  • de Belastingdienst

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verder hebben wij intern afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Wat zijn uw rechten

Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

  • recht op inzage, met uitzondering van interne notities en werkaantekeningen van Ciel Annegarn en haar medewerkers
  • recht op rectificatie
  • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’)
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als ‘recht op dataportabiliteit’)
  • recht van bezwaar

U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?
Twee voorbeelden. Wanneer u:

  • wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.
  • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie. 

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

Intrekken van verleende toestemming
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Dat doet u schriftelijk. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. Intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor opleidingen, trainingen, workshops, coaching en de verzending van de nieuwsbrief. Ciel Annegarn verwijdert persoonsgegevens uiterlijk 12 maanden na het beëindigen van de cliëntrelatie, met uitzondering van de gegevens die Ciel Annegarn in verband met de heffing van belastingen en premies langer moet bewaren.

Indien Ciel Annegarn 12 maanden na het beëindigen van de cliëntrelatie nog iets van u te vorderen heeft, bewaren wij uw persoonsgegevens voor zover wij deze nodig hebben om de vordering te kunnen innen. Nadat de vordering voldaan is verwijdert Ciel Annegarn uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die Ciel Annegarn in verband met de heffing van belastingen en premies langer moet bewaren.    

Is er geen wettelijke bewaartermijn meer van toepassing, dan verwijderen wij al uw  persoonsgegevens.

Hebben cookies impact op mijn privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van Ciel Annegarn  goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd. Ze hebben geen impact op uw privacy.

Actualisering

Om deze privacyverklaring up to date te houden, zal Ciel Annegarn de verklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen.

3 mei 2018