Persoonlijk en Functioneel Leiderschap

//Persoonlijk en Functioneel Leiderschap
Persoonlijk en Functioneel Leiderschap 2018-05-26T10:18:45+00:00

Dit programma is destijds ontwikkeld voor mensen die in het veiligheidsdomein werken: strategisch leidinggevenden bij de politie, de marechaussee en de brandweer.

Bij deze leergang werken we met twee trainers: Ciel Annegarn en Eric van der List, wij zijn beiden bij de modules aanwezig.

De leergang is geschikt voor grote organisaties; gezien de persoonlijke aard van de leergang ervaren veel deelnemers het als prettig om niet met directe collega’s in de groep te zitten. Deelname aan een dergelijke leergang kan uitsluitend op vrijwillige basis.

Introductie.

Het Latijnse woord ‘integer’ betekent ‘heel’. Bij een integer leider blijven persoon en functie naadloos op elkaar aansluiten. Dat is nodig om in spanningsvolle situaties met gewetensvragen om te kunnen gaan. Dit principe is ook in periodes van reorganisatie, fusies e.d. van groot belang. Functionele vaardigheden en ervaring alleen voldoen niet meer.

Zowel bij visie, beleid, als uitvoering blijkt de instrumentele benadering ontoereikend.   De oplossing is dan een authentiek persoonlijke benadering die vertaald wordt in functioneel handelen. Op zichzelf, maar voortdurend in contact met de omgeving. Daar gaat een inspirerende en enthousiasmerende werking van uit. Om dit te kunnen doen, moet je letterlijk en figuurlijk weten waar je vandaan komt: je moet je identiteit kennen. De Deense filosoof Kierkegaard zegt: ‘Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen.’ Tijdens dit leerprogramma ontdekken deelnemers de rode draad in hun bestaan aan de hand van hun biografie en kunnen zo antwoord geven op vragen van vandaag en voor de toekomst. Hierdoor kan bewustzijn over de eigen capaciteiten en valkuilen worden vergroot, wat tot zorgvuldiger handelen kan leiden. Dit komt zowel de deelnemer als de directe omgeving ten goede.

Programma

Startbijeenkomst.

Er wordt stilgestaan bij de functie en betekenis van de biografie. Deze biografie vormt het uitgangspunt voor en wordt verder aangevuld en verdiept tijdens de vijf modules.

Aandacht voor de levensloop, ontwikkelingsfasen en overgangen. Waardoor kan stagnatie van de persoonlijke ontwikkeling optreden. In spannende situaties en conflicten speelt dit je vrijwel altijd parten en belemmert adequaat handelen. Via de biografie kan het eigen functioneren begrepen worden waardoor mogelijkheden tot verandering ontstaan.
Als je problemen uitsluitend functioneel benadert verzand je snel in het zo goed mogelijk lopend houden van zaken. Het is de kunst om een functioneel probleem persoonlijk te maken met een persoonlijk antwoord, dat leidt weer tot een functionele toepassing.
Wat betekent persoonlijk leiderschap te midden van een groepscultuur en hoe is dat vol te houden? In hoeverre kan en moet een leider zich losmaken van de bestaande cultuur zonder geïsoleerd te raken? Op basis van een gezamenlijke analyse van de cultuur in de eigen omgeving wordt gekeken hoe ‘negatieve’ cultuurelementen aangepakt kunnen worden. Dat betekent dat er gewetensvragen rijzen die om een eigen antwoord vragen.
Geen glans zonder weerstand. Werkelijke ontwikkeling kan alleen plaatsvinden door confrontaties serieus te nemen. Waar ligt de grens en hoe kan men die handhaven? De eigen stijl van omgaan met spannende situaties wordt helder gemaakt, met name door fysieke oefeningen.
Hoe kun je rust brengen in je agenda anders dan ‘timemanagement’? Wat is vanuit de eigen inspiratiebron je visie op je loopbaan voor de volgende jaren? Hoe vergroot je je werking en wat betekent dat voor je werk? Aandacht voor feedback.

Coaching

De aangeboden stof wordt verdiept en praktisch toepasbaar gemaakt in twee persoonlijke gesprekken met één van de begeleiders. De gesprekken vinden plaats tussen de modules. Tevens is het mogelijk om na de leergang op individuele basis coaching te krijgen in de huidige functie. Dit uiteraard indien de opdrachtgever akkoord is.

© C. Annegarn & E. van der List